ko Korean
ko Korean

정육 / 밀키트

냉삼겹 추억의 옛날 삼겹살 500g | Pork Belly Frozen

$19.90

The Butcher's Dining 삼겹살 500g | Pork Belly(Korean Style BBQ)

$18.90

The Butcher's Dining 대패삼겹살 샤브샤브 500g | Pork Belly Shabu Shabu

$18.90

Fresheasy 그때그맛 옛날치킨 650g | Korean Old School Oven Roasted Chicken

$15.90

Fresheasy 그때그맛 양념치킨 470g | Korean Fried Chicken with Sweet & Spicy Sauce

$10.90

The Butcher's Dining 목살 500g | Pork Collar(Korean Style BBQ)

$12.90

The Butcher's Dining 항정살 250g | Pork Jowl(Korean Style BBQ)

$18.90

The Butcher's Dining 차돌박이 샤브샤브 500g | Beef Short Plate Shabu Shabu

$21.90

SL I'm Bulgogi 소불고기 300g(2 Servings) | Korean Marinated Beef

$12.90

SL I'm Bulgogi 제육볶음 300g(2 Servings) | Korean Marinated Spicy Pork

$10.30

SuperstarK LA 양념갈비 500g(2 Servings) | Marinated LA Beef Ribs

$34.90

SuperstarK 감자탕 670g(2 Servings) | Korean Pork Bone Stew

$16.90
BACK TO TOP